Uprawnienia geodezyjne 


ostatnia modyfikacja:  23-12-2007

Zakresy uprawnień w geodezji i kartografii:

 • 841 - pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników
 • 842 - rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • 843 - geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • 844 - geodezyjna obsługa inwestycji
 • 845 - geodezyjne urządzania rolne i leśne
 • 846 - szacowanie nieruchomości gruntowych
 • 847 - fotogrametria naziemna
 • 891 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • 892 - rozgraniczanie, podziały i szacownie nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • 893 - geodezyjne pomiary podstawowe
 • 894 - geodezyjna obsługa inwestycji
 • 895 - geodezyjne urządzenie terenów rolnych i leśnych
 • 896 - redakcja map
 • 897 - fotogrametria i teledetekcja
 • 912 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Pierwsze dwie cyfry oznaczają rok wprowadzenia w prawie danego zakresu, a trzecia cyfra oznacza zakres.

Od 1 maja 2004 obowiązuje nowy regulamin działania Komisji Kwalifikacyjnej ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii nadawanych na postawie Prawa Geodezyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 143, poz. 1396). Regulamin działania Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii dostępny jest u nas w formacie DOC i PDF.

Egzaminy na uprawnienia odbywają się w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Egzamin pisemny składa się z dwóch części: ogólnej  z 60 pytań testowych, oraz szczegółowej - 3 pytania opisowe. Po nim następuje egzamin ustny. Jednorazowo można zdobyć uprawnienia tylko w jednym zakresie.
Pierwszy egzamin miał miejsce 30-31 maja 2003 r. Do egzaminów przystąpiły 42 osoby: do zakresu 1 i 2 - 24, z których zdało 13, a do zakresu 6 i 7 - 18, z których zdało 16.
Kosz egzaminu:750 zł płatne na na konto
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Bank Millenium SA 50 11602202 0000000055155074
lub w kasie Zarządu Głównego SGP Warszawa, ul. Czackiego 3/5.

 • Terminy kursów i egzaminów na uprawnienia zawodowe:
  • planowane terminy egzaminów na uprawnienia zawodowe:
   16-17 lutego 2007 r.
   23-24 marca 2007 r.
   27-28 kwietnia 2007 r.
   25-26 maja 2007 r.
   22-23 czerwca 2007 r.
   27-28 lipca 2007r.,
   24-25 sierpnia 2007 r.,
   28-29 września 2007 r.,
   26-27 października 2007 r.,
   23-24 listopada 2007 r.,
   14-15 grudnia 2007 r.,
   Więcej informacji można uzyskać w Zespole Rzeczoznawców SGP
   ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
   tel. 0-22 827 72 25.
  • egzaminy będą odbywały się w odstępach 1-2 tygodni aż do wypełnienia listy oczekujących na egzamin; później egzaminy są planowane raz w miesiącu; do egzaminów została powołana 62-osobowa Komisja Kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, przy czym Zespół Kwalifikacyjny podczas egzaminu nie może liczyć mniej niż 5 osób (zarządzenie nr 12 Głównego Geodety Kraju z 12.08.2004 na stronie GUGiK)

  Więcej informacji można uzyskać

 • W sklepie geodezyjnym PIIG są dostępne dwie pomocne pozycje:

 • Pytania dostępne są na naszym serwerze. Na zlecenie Głównego Geodety Kraju zespół ekspertów opracował dodatkowo 718 pytań testowych do egzaminu na uprawnienia zawodowe. Pytania stanowią uzupełnienie 555 pytań dotyczących zagadnień ogólnych, opublikowanych w Internecie na stronie GUGiK. Nowe i stare pytania będą stosowane w postępowaniach w 2004 roku. Jednocześnie planuje się uzupełnieni zestawów o dalsze 750 pytań testowych.

  • zestaw 555 pytań - w formacie DOC i PDF

  • zestaw dodatkowych 718 pytań - w formacie DOC i PDF; wstępnie opracowane pytania znajdują się na stronie firmy GEOSAT (kopia w pliku txt dostępna jest tutaj)

  • zestaw dodatkowych 726 pytań - w formacie PDF; w większości powtarzające się z zestawem wcześniejszym 718 pytań

  • zestawy pytań, jakie udało się nam zebrać z części szczegółowej egzaminów pisemnych - w formacie DOC i PDF

 • Formularze 

  • Wniosek o nadanie uprawnień zawodowych - DOC - PDF
  • Oświadczenie o niekaralności - DOC - PDF
  • Opis praktyki zawodowej - DOC - PDF
  • Wykaz prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej - DOC - PDF.
ORGANIZATORZY KURSÓW
Białystok Organizator: Czesław Lech
tel. 0-85 741 57 72
 
Bydgoszcz  Organizator: Bronisław Węglorz
tel. 0-52 322 26 51 w. 308 
e-mail bydgoszcz@sgp.geodezja.org.pl
 
Katowice Organizator: Grzegorz Ogórek
tel. 0-32 255 33 71
e-mail katowice@sgp.geodezja.org.pl
 
Łódź Organizator: Henryka Jańczyk
tel. 0-42 630 94 79
 
Olsztyn             Organizator: Zdzisław Gąsiorowski
tel. 0-89 535 93 96, tel. kom. 0-694 596 407 
e-mail olsztyn@sgp.geodezja.org.pl

 
Poznań Organizator: Bogumiła Wiatr
tel. kom. 0697 691 818
e-mail: xyz11@op.pl 
 
Szczecin             Organizator: Henryk Musiatowicz
tel. 0-91 434 68 49 
e-mail szczecin@sgp.geodezja.org.pl
 
Warszawa             Organizator: Hanna Wróblewska
tel. 0-22 828 27 13 
e-mail warszawa@sgp.geodezja.org.pl

 
 
 

Oficjalna informacja ze stron internetowych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:

W związku ze zmianami zasad przeprowadzania egzaminów na uprawnienia zawodowe przedstawiamy 555 pytań testowych z zakresu ogólnego, opracowanych przez członków Komisji Kwalifikacyjnej. Do każdego z pytań - na teście - zostaną załączone cztery lub w niektórych wypadkach pięć wariantów odpowiedzi. Wariantów tych odpowiedzi z oczywistych względów nie publikujemy.

Część testowa egzaminu składać się będzie z 60 pytań wybranych jedynie z podanych do publicznej wiadomości pytań. Mam nadzieję, iż opublikowanie pytań testowych pomoże Państwu lepiej przygotować się do egzaminów.

Ponadto informuję, iż zgodnie z opracowanym Zarządzeniem Głównego Geodety Kraju wprowadzającym nowy regulamin działania Komisji Kwalifikacyjnej:

 • egzaminy będą przeprowadzane w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, Warszawa, ul Wspólna 2 ,

 • egzamin pisemny składał się będzie z części testowej, obejmującej zagadnienia ogólne, znajomość których wymagana będzie od wszystkich uczestników egzaminu oraz trzech pytań części szczegółowej, związanej bezpośrednio z zakresem uprawnień,

 • Zarządzenie i Regulamin zostaną opublikowane na stronie internetowej GUGiK w najbliższych dniach (Regulamin wchodzi w życie od dnia 1 maja 2003 r.).

Ponadto, uprzejmie informuję, iż pierwszy termin egzaminu planowany jest w dniach 22-23 maja 2003 r. Termin ten będzie przedmiotem szczegółowych uzgodnień z administratorem budynku, oficjalny, szczegółowy terminarz najbliższych sesji egzaminacyjnych oraz numery sal, w których będzie się odbywała sesja, zostaną opublikowane w możliwie szybkim terminie. Będzie on też dostępny u organizatora postępowania, w tym w oddziałach okręgowych. W oddziałach będą też dostępne listy zainteresowanych osób, zakwalifikowanych do poszczególnych sesji egzaminacyjnych.

Adolf Jankowski
Warszawa, 28.04.2003 r.


Polski Internetowy Informator Geodezyjny
www.geodezja.pl